Số Sách : 3
2017-04-16
Bài Tập Xác Suất

Link mega

Link mediafire
Đặng Hùng Thắng Kinh Tế 17524 Ko
2017-09-22
Mở Đầu Về Lý Thuyết Xác Suất Và Các Ứng Dụng

Link mega

Link mediafire
Đặng Hùng Thắng Giáo Trình 38648 Ko
2020-11-20
Thống Kê Và Ứng Dụng

Link mega

Link mediafire
Đặng Hùng Thắng Công Nghệ 17756 Ko